23 januari 2009

Det gäller att tänka till lite

Idag kan man läsa i NSD om glesbygdsmackägaren Roger Bergdahl som närmar sig 1000 kubikmetersstrecket i sin försäljning. Når han det måste han erbjuda förnyelsebart bränsle på sin lilla mack som servar ca 1000 personer i Korpilombolo med omnejd. Roger har tänkt till. I lagen (vars nästa steg träder i kraft 1 mars 2009) står inget om vilken sorts bränsle som skall erbjudas enligt mackägaren. En etanolgaspump kostar ca 250000 att installera vilket han anser är alldeles för mycket för en så liten mack på ett ställe utan underlag så han väljer att satsa på gengasdrivna bilar istället och tänker sälja vedsäckar.

Undra vad lagstiftarna tycker om fler av de små väljer den varianten. Kan ved räknas som godkänt?

Om man läser pumplagen så står där:
2 § I denna lag avses med
förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, avsett för transportändamål och som helt eller till övervägande del har framställts från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, ändrat genom akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen,
Om man tar sig vidare till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001
så står där:
Definitioner

I detta direktiv avses med

a) förnybara energikällor: förnybara icke-fossila energikällor (vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas),

b) biomassa: den biologiskt nedbrytbara fraktionen av produkter, avfall och rester från jordbruk (både vegetabiliska och animaliska ämnen), skogsbruk och närstående industrier samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall,
Jag antar att ved räknas som biomassa och då är ju saken biff. Grabbarna som har vedbil.se kan med andra ord snart "tanka" i Korpilombolo :-)

Det gäller att vara kreativ när lagstiftarna inte tänkt till själva. Det är ju trevligt om man även här upp i norra Sverige kan tanka när bensinen tar slut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: